HOTLINE: 024 38 760 517 EMAIL: bvdkgl_soyt@hanoi.gov.vn

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ VÒNG 2 VÀ TRIỆU TẬP THÍ SINH ĐƯỢC THAM DỰ VÒNG 2 KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019

Người viết: Administrator 24/11/2020
Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 và Triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức năm 2019"

Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 và Triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức năm 2019"

Truy cập để xem thông tin