HOTLINE: 024 38 760 517 EMAIL: bvdkgl_soyt@hanoi.gov.vn

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ VÒNG 2 VÀ TRIỆU TẬP THÍ SINH ĐƯỢC THAM DỰ VÒNG 2 KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2022

Người viết: Administrator 02/12/2022

ệnh viện đa khoa huyện Gia Lâm thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức năm 2022 và Triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2.
- Thời gian nộp lệ phí xét tuyển: 3 ngày từ 05/12/2022 đến hết 07/12/2022
- Thời gian nhận Phiếu báo danh: 5 ngày từ 05/12/2022 đến hết 09/12/2022
- Thời gian tổ chức xét tuyển: Ngày 17/12/2022.

Chi tiết: