HOTLINE: 024 38 760 517 EMAIL: bvdkgl_soyt@hanoi.gov.vn

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN VÀ KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ KỲ THI TUYỂN VIÊN CHỨC Y TẾ NĂM 2019

Người viết: Administrator 26/02/2020