HOTLINE: 024 38 760 517 EMAIL: bvdkgl_soyt@hanoi.gov.vn

Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú dành cho người được cách ly và dành cho thành viên trong hộ gia đình, nơi lưu trú

Người viết: Administrator 20/03/2020
Phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 - quy định dành cho người được cách ly y tế tập trung; Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú dành cho người được cách ly và dành cho thành viên trong hộ gia đình, nơi lưu trú

1) “Phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 - quy định dành cho người được cách ly y tế tập trung (Theo Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12/03/2020 của Bộ Y tế)

2) “Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú phòng chống dịch Covid-19 - dành cho người được cách ly (Theo Quyết định số 879/QĐ-BYT ngày 12/03/2020 của Bộ Y tế)

3) “Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú phòng chống dịch Covid-19 - dành cho thành viên trong hộ gia đình, nơi lưu trú (Theo Quyết định số 879/QĐ-BYT ngày 12/03/2020 của Bộ Y tế)