HOTLINE: 024 38 760 517 EMAIL: bvdkgl_soyt@hanoi.gov.vn

Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức và Hướng dẫn viết Phiếu

Người viết: Administrator 19/09/2022

Chi tiết tại