HOTLINE: 024 38 760 517 EMAIL: bvdkgl_soyt@hanoi.gov.vn

Thông báo điều chỉnh một số nội dung về tuyển dụng viên chức năm 2019

Người viết: Administrator 27/10/2020
Thông báo điều chỉnh một số nội dung về tuyển dụng viên chức năm 2019

KẾ HOẠCH

Tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 4650/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 5019/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2019 của UBNĐ thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch Thi tuyển viên chức vào àm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế năm 2019

Thông tin chi tiết: Tải về

THÔNG BÁO

Điều chỉnh một số nội dung về tuyển dụng viên chức năm 2019

Thông tin chi tiết: Tải về