HOTLINE: 024 38 760 517 EMAIL: bvdkgl_soyt@hanoi.gov.vn

Thông báo tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức

Người viết: Administrator 19/09/2022

Chi tiết tại