HOTLINE: 024 38 760 517 EMAIL: bvdkgl_soyt@hanoi.gov.vn

THÔNG BÁO VỀ VIỆC KIỂM TRA DỮ LIỆU ĐĂNG KÝ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2022 CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN GIA LÂM

Người viết: Administrator 01/12/2022