HOTLINE: 024 38 760 517 EMAIL: bvdkgl_soyt@hanoi.gov.vn

Thông báo Vv tuyển dụng, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, xếp lương và quản lý viên chức sau tuyển dụng

Người viết: Administrator 29/12/2020